REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez SPRZEDAJĄCEGO pod adresem www.dudidog.pl.

SPRZEDAJĄCYM jest Dudi Dog Aleksandra Puchalska,

adres: I-go Praskiego Pułku 10, 05-075 Warszawa Wesoła,

prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 952-198-09-68

KONTAKT

sklep@dudidog.pl

telefon: 22 355 29 87

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego (SKLEPU) dostępnego pod adresem www.dudidog.pl.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w SKLEPIE przez KUPUJĄCEGO jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie składania zamówienia.
 3. KUPUJĄCYM może zostać osoba zdolna do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Administratorem danych osobowych KUPUJĄCEGO jest SPRZEDAJĄCY, który wykorzystuje je wyłącznie do realizacji umów sprzedaży i nie udostępnia osobom trzecim.
 5. Wszystkie towary oferowane w SKLEPIE są nowe, osobiście zaprojektowane i wykonane przez Sprzedającego.
 6. Kolory oferowanych towarów widoczne na monitorze komputera mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
 7. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają koszty dostawy w Polsce.
 8. SPRZEDAJĄCY nie wyraża zgody na modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie ani publikowanie treści zawartych na stronie internetowej SKLEPU.

 

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary oferowane w SKLEPIE można dokonać za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej lub pocztą elektroniczną na adres sklep@dudidog.pl.
 2. W formularzu zamówienia KUPUJĄCY każdorazowo zamieszcza następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez SPRZEDAJĄCEGO. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi KUPUJĄCY.
 4. KUPUJĄCY może dokonać rejestracji w SKLEPIE wykorzystując narzędzie dostępne na stronie internetowej SKLEPU, co pozwala na zalogowanie się i składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 6. Po złożeniu zamówienia KUPUJĄCY otrzymuje na swoją skrzynkę pocztową potwierdzenie otrzymania zamówienia, w którym SPRZEDAJĄCY informuje KUPUJĄCEGO o wysokości należności za towar, kosztach przesyłki oraz o numerze konta bankowego, na które KUPUJĄCY wpłaca należność.
 7. Umowę sprzedaży pomiędzy KUPUJĄCYM a SPRZEDAJĄCYM uważa się za skutecznie zawartą w momencie otrzymania przez KUPUJĄCEGO potwierdzenia otrzymania zamówienia wysłanego przez SPRZEDAJĄCEGO.
 8. Zarejestrowany KUPUJĄCY może śledzić aktualny status zamówienia po zalogowaniu się do Konta Klienta.
 9. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym SPRZEDAJĄCEGO należności za zamówiony towar.
 10. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu.

 

WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY

 1. Wysyłka zamówionych towarów następuje w ciągu 72 godzin po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym SPRZEDAJĄCEGO.
 2. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Koszty wysyłki ponosi SPRZEDAJĄCY.

 

ZWROTY

 1. KUPUJĄCY może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie do14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru. Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży zamieszczony jest w załączniku do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz należy przesłać na adres internetowy SKLEPU: sklep@dudidog.pl.
 2. Towar wraz z dowodem sprzedaży należy odesłać na adres: Dudi Dog Aleksandra Puchalska, I-go Praskiego Pułku 10, 05-075 Warszawa Wesoław ciągu 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 3. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi KUPUJĄCY.
 4. SPRZEDAJĄCY nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. SPRZEDAJĄCY zwraca KUPUJĄCEMU płatności pomniejszone o poniesione koszty przesyłki w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jednak może wstrzymać się z ich zwrotem do chwili otrzymania towaru z powrotem.
 6. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 7. SPRZEDAJĄCY zwraca KUPUJĄCEMU dokonane przez niego płatności pomniejszone o koszty dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KUPUJĄCY niezwłocznie po odebraniu przesyłki zwrotnej.
 8. Zwrotowi nie podlegają produkty nietypowe, wykonane na indywidualne zamówienie.

 

REKLAMACJE

 1. Aby zgłosić reklamację KUPUJĄCY zobowiązany jest przesłać SPRZEDAJĄCEMU szczegółowy opis niezgodności towaru z umową na adres e-mail:sklep@dudidog.pl.
 2. KUPUJĄCY może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim przypadku KUPUJĄCY maprawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo zwrotu towaru.
 3. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
 4. Koszty związane z przesyłką reklamowanego towaru ponosi SPRZEDAJĄCY.

Niniejszy regulamin sklepu internetowego www.dudidog.pl jest powszechnie dostępny na stronie SKLEPU i KUPUJĄCY może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Data: ……………………………………………………

Adresat:

Dane teleadresowe:

Dudi Dog Aleksandra Puchalska

Ul. I-go Praskiego Pułku 10,

05-075 Warszawa – Wesoła

sklep@dudidog.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

Data odbioru Towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..….

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….…

Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………….

Podpis konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)